Viac

Importujte horizontálne a vertikálne merania do GIS


Chcel by som importovať horizontálne a vertikálne merania do GIS. V zásade ide o záznam zmeny stratigrafie archeologického náleziska. Meral som cez výkop od východiskového bodu, aby som získal vodorovné meranie, a potom z tohto bodu dole k prvku, ktorý som chcel zaznamenať. Každý bod má teda dve merania (horizontálne a vertikálne). Pretože záznamy boli zaznamenané na zvislej stene na danom mieste, nemám GPS súradnicu pre východiskový bod.

Vie niekto ako na to?


Chcete mať mapu vodorovnej roviny (pohľad zhora) alebo zvislej roviny?

V prípade a) predpokladám, že máte vodorovné merania s dvoma zložkami (x a y) plus orientáciou osi x; a vertikálne meranie s jednou zložkou (z).

V prípade b) majú obe merania iba jednu zložku.

V obidvoch prípadoch definujte svoje merania ako príklad súboru CSV, ktorý by sa mal ľahko importovať do GIS podľa vášho výberu. Váš súradnicový systém bude miestny, len obyčajné karteziánske súradnice. Váš východiskový bod bude teda (0, 0, 0) v prípade a) alebo (0, 0) v prípade b).