Viac

Zoskupte funkcie mnohouholníka tak, aby zodpovedali množstvu špecifikácií


Mám dve rôzne sady mnohouholníkových prvkov (398 sčítaní ľudu a 80 PSČ), z ktorých každý sa hodí k väčšej funkcii (okres USA). Aj keď sú sčítacie plochy menšie ako poštové smerovacie čísla, PSČ sa nezrolujú (t. J. Vnoria sa do nich).

Moja otázka - existuje metóda / nástroj používajúci ArcGIS alebo QGIS (alebo akýkoľvek softvér) na osobitne zoskupiť 398 traktov sčítania ľudu a 80 PSČ s cieľom vytvoriť 10 polygónových prvkov a zároveň minimalizovať rozdiel medzi dvoma výslednými množinami 10 polygónových prvkov?

Na objasnenie chcem zoskupiť 398 traktátov -> 10 funkcií a potom osobitne zoskupiť 80 PSČ -> 10 funkcií, aby som mal dve rozdielne sady po 10 funkciách. Chcem optimalizovať toto zoskupenie tak, aby bolo prekrytie medzi týmito dvoma množinami maximalizované (t.j. minimalizovať nesúlad).


Pretože neexistuje jasný a jednotný spôsob definovania výsledných polygónov, myslím si, že je potrebné ich vytvoriť ako prvé, ako uznáš za vhodné - pomocou rozpustenia na ľubovoľnom atribúte (existujúcom alebo odvodenom) vo vrstve sčítania ľudu alebo PSČ.

Keď máte výsledné polygóny, prekryte nimi každú vrstvu (vrstvy), vykonajte ďalšie rozpustenie a vypočítajte svoju štatistiku ďalších atribútov.


Ak máte vo svojej databáze informácie o PSČ a vyššej heirarchii, môžete to urobiť tak, že všetky hodnoty stĺpcov skombinujete dokopy a získate nový tvarový súbor.


Zdá sa mi, že chcete zhrnúť trakty sčítania do 10 klastrov s obmedzením, že trakty v každom klastri susedia. Ak je to váš prípad, môžete použiť pythonovskú knižnicu clusterPy, ktorá implementuje niekoľko rôznych algoritmov pre priestorovo obmedzené klastrovanie.


Používanie regulárneho výrazu na priradenie reťazca medzi dvoma reťazcami, pričom reťazce vylučujeme

V nadväznosti na predchádzajúcu otázku, v ktorej som sa pýtal:

Ako môžem použiť regulárny výraz na priradenie textu, ktorý je medzi dvoma reťazcami, pričom tieto dva reťazce sú samotné uzavreté dvoma ďalšími reťazcami, s akýmkoľvek množstvom textu medzi vnútornými a vonkajšími obklopujúcimi reťazcami?

Teraz by som chcel vedieť, ako vylúčiť určité reťazce z textu medzi vonkajšími a vnútornými reťazcami.

Napríklad, ak mám tento text:

vonkajší štart nejaký text vnútorný-štart text-to-ja-chcem vnútorný koniec ešte nejaký text vonkajší koniec

Bol by som rád, keby „nejaký text“ a „nejaký ďalší text“ neobsahovali slovo „nechcený“.

Inými slovami, je to v poriadku:

vonkajší štart nejaký hľadaný text vnútorný-štart text-to-ja-chcem vnútorný koniec nejaký hľadaný text vonkajší koniec

vonkajší štart nejaký nechcený text vnútorný-štart text-to-ja-chcem vnútorný koniec nejaký nechcený text vonkajší koniec

Alebo aby sme ďalej vysvetlili, výraz medzi vonkajšími a vnútornými oddeľovačmi v predchádzajúcej odpovedi vyššie by mal vylúčiť slovo „nechcené“.

Je to jednoduché pomocou regexov?


Práca s ďalšími údajovými rámcami

Zatiaľ čo na mnohých mapách budete potrebovať iba jeden údajový rámec, ďalšie údajové rámce môžete pridať kliknutím na položku Vložiť & gt údajový rámec v hlavnej ponuke. Dátový rámec môžete odstrániť kliknutím pravým tlačidlom myši na názov dátového rámca v obsahu a výberom možnosti Odstrániť.

Mapa musí mať aspoň jeden dátový rámec. Posledný údajový rámec na mape nemôžete odstrániť.

Po pridaní nového dátového rámca do ArcMap sa objaví v obsahu a je zvýraznený ako aktívny dátový rámec.

Aktívny dátový rámec

Keď váš mapový dokument obsahuje viac ako jeden dátový rámec, budete mať ten, ktorý je aktívnym dátovým rámcom, teda ten, s ktorým aktívne pracujete. Názov aktívneho dátového rámca je v obsahu zobrazený tučným písmom. Ak chcete dátový rámec aktivovať, kliknite pravým tlačidlom myši na jeho názov v obsahu a vyberte možnosť Aktivovať.

Pohybujúce sa vrstvy medzi dátovými rámcami

Ak máte viac ako jeden dátový rámec a na mapu pridáte vrstvy, pridajú sa do aktívneho dátového rámca. Vrstvy môžete presúvať z jedného údajového rámca do druhého tak, že ich vyberiete a potom presuniete do cieľového údajového rámca.


Zoskupte funkcie mnohouholníka tak, aby zodpovedali súboru špecifikácií - Geografické informačné systémy

CatMDEdit je nástroj na úpravu metadát, ktorý uľahčuje dokumentáciu zdrojov so zvláštnym zameraním na popis zdrojov geografických informácií. Je to iniciatíva Španielskeho národného geografického inštitútu (IGN), ktorá je výsledkom vedeckej a technickej spolupráce medzi IGN a skupinou Advanced Information Systems Group (IAAA) univerzity v Zaragoze s technickou podporou spoločnosti GeoSpatiumLab (GSL). .

Tento nástroj bol implementovaný v prostredí Java a má nasledujúce vlastnosti:

Multiplatformné (Windows, Unix). Pretože bol vyvinutý v prostredí Java a ukladanie metadátových záznamov je spravované priamo prostredníctvom súborového systému, je možné aplikáciu nasadiť na ľubovoľnú platformu s minimálnou požiadavkou na inštaláciu virtuálneho stroja Java.

Viacjazyčné Aplikácia bola vyvinutá podľa metodiky internacionalizácie Java. V súčasnosti existuje španielska, anglická, francúzska, nemecká, poľská, portugalská a česká verzia. Prispievatelia sú vítaní pri prispôsobovaní do iných jazykov.

Definícia a správa rôznych úložísk metadát (úložiská môžu obsahovať aj dátové súbory) vrátane výberu a filtrovania záznamov metadát uložených v každom lokálnom úložisku metadát.

Vydanie metaúdajov v súlade s & quot; ISO 19115. Geografické informácie - norma Metadata & quot (ISO 19115: 2003 / Cor 1 2006, ISO / TS 19139: 2007 XML kódovanie). Rozhrania edície prispôsobené rôznym profilom metadát:

Komplexný model metadát ISO 19115.

ISO 19115 Základné metaúdaje pre geografické súbory údajov.

Profil metadát NEM (& quotN & uacutecleo Espa & ntildeol de Metadatos & quot) (NEM v1.2). NEM je odporúčanie definované Španielskou najvyššou národnou geografickou radou (& quot; Consejo Superior Geogr & aacutefico & quot). Táto podmnožina obsahuje všetky prvky definované v metadátach jadra & ldquoISO 19115 pre súbory geografických údajov & rdquo.

Vykonávacie pravidlá INSPIRE pre metadáta a ich zhoda s normou ISO 19115. Tento profil bol upravený tak, aby vyhovoval požiadavkám stanoveným v smernici Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zriaďuje infraštruktúra pre priestorové informácie v Spoločenstve (INSPIRE).

Profil metadát WISE. Tento profil bol prispôsobený tak, aby vyhovoval pokynom pre metadáta pri implementácii rámcovej smernice o vode a vývoji informačného systému & ldquoWater for Europe & rdquo (WISE).

Vydanie metaúdajov v súlade s & quot; ISO 19119. Geografické informácie - Služby & quot; norma (ISO 19119: 2005). Rozhrania edície prispôsobené rôznym profilom metadát:

Komplexný model metadát ISO 19115/19119.

Profil metadát NEM („N cleo Espa ol de Metadatos“) pre služby (NEM-S v1.0). NEM je odporúčanie definované Španielskou národnou najvyššou geografickou radou („Consejo Superior Geogr fico“).

Vykonávacie pravidlá INSPIRE pre metadáta a ich súlad s normami ISO 19115 a ISO 19119. Tento profil bol upravený tak, aby vyhovoval požiadavkám stanoveným v smernici Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zriaďuje infraštruktúra pre priestorové informácie v Spoločenstve (INSPIRE ).

Vydanie metadát v súlade s normou pre metadáta Dublin Core (ISO 15836). Tento nástroj sa riadi pokynmi na vyjadrenie metaúdajov Dublin Core pomocou rámca popisu zdrojov.

Prispôsobenie nástroja na podporu nových štandardov a profilov metadát podľa potrieb používateľov.

Automatické generovanie metadát pre niektoré formáty dátových súborov: Shapefile, DGN, ECW, FICC, GeoTiff, GIF / GFW, JPG / JGW, PNG / PGW.

Automatické generovanie metadát pre priestorové rady. CatMDEdit umožňuje automatické vytváranie metadát pre zbierky súvisiacich zdrojov, najmä priestorových radov, ktoré vznikli v dôsledku fragmentácie geometrických zdrojov do súborov údajov zvládnuteľnej veľkosti a podobného rozsahu.

Automatické generovanie metadát z operácie „getCapabilities“ podporované službou, ktorá je v súlade so špecifikáciami OGC (WMS, CSW, WFS, WCS alebo WPS).

Výmena záznamov metadát podľa rôznych štandardov v XML a RDF:

Formát XML v súlade s technickou špecifikáciou ISO19139. (Metadáta ISO 19115).

Formát XML v súlade so štandardom CSDGM (Content Standard for Digital Geospatial Metadata) definovaným americkým úradom FGDC.

Formát XML podľa schém XML stanovených v špecifikácii katalógových služieb OGC pre väzbu protokolu HTTP (katalógové služby pre web, CSW).

Štandard pre metaúdaje MARC21 (ISO 2709), nástroj na import a export, s podporou formátov MARCXML, MARC21 2709 a označených formátov MARC21

Prezentácia metadátových záznamov pomocou rôznych vzhľadov a značiek v HTML a Excel:

Pre CSDGM: FGDC HTML (es, en), FAQ HTML (en), Geography Network HTML (en), ESRI HTML (es, en).

Pre ISO 19115: HTML (es, en, fr, pl, pt), Excel (formát používaný pre vstupné aj výstupné súbory) a MIGRA (španielsky štandard pre výmenu geografických informácií).

Pre Dublin Core: HTML (es, en, fr, pl, pt).

Ďalšie nástroje na uľahčenie vydávania metadát:

Nástroj na ukladanie kontaktov. Umožňuje opakované použitie kontaktných informácií (napr. Meno, adresa, telefón a hellip) organizácií a jednotlivcov, ktoré musia byť vyplnené v niekoľkých prvkoch metaúdajov. Vďaka tomuto komponentu sú kontaktné informácie o zodpovednej osobe vložené iba raz a použité kedykoľvek je to potrebné.

Nástroj Tezaurus. Umožňuje tvorcom metadát používať tezaury na vyplnenie niektorých prvkov metadát. Používanie kontrolovaných kľúčových slov uľahčuje mapovanie medzi vybraným slovníkom a veľkou zbierkou záznamov.

Online pomoc o prvkoch metadát definovaných v konkrétnom profile metadát: definície, maximálny výskyt, príklady a hellip. Používateľská príručka je prístupná online tiež vo formáte PDF.

Overovanie metadát podľa povinných prvkov definovaných v každom profile metadát a odporúčaní INSPIRE a NEM prostredníctvom novej služby overovania metadát od španielskeho SDI (IDEE).

Vizualizácia niektorých formátov dátových súborov ako Shapefile, ECW, GeoTiff, GIF, JPG, BMP, PDF, HTML,.

Ďalšie nástroje na výber súradníc ohraničovacieho poľa: prevod súradníc medzi rôznymi referenčnými systémami súradníc a grafický výber súradníc na mapách, čo umožňuje používateľovi pridať do výberu nové mapy.

Ďalšie nástroje na grafický výber geografického rozsahu: výber mnohouholníka na mape.

Ďalšie nástroje na grafické umiestnenie údajov: generovanie RSS a geoRSS.

Integrácia programu gvSig na zobrazovanie geografických údajov.

Viac podrobností o CatMDEdit nájdete v nasledujúcej prezentácii. Na toto video sa môžete pozrieť aj na integráciu s nástrojmi GIS.


2 odpovede 2

 1. Zachytávací bod kliknutý z udalosti odovzdanej obsluhovaču kliknutí
 2. Vytvorte ohraničujúci rámček pre bod (L.latLngBounds)
 3. Prelistujte každú viditeľnú vrstvu v map._layers
 4. Nájsť vrstvy prvkov: ak je vrstva vrstvou funkcií, pre každú vlastnosť má vlastnosť _layers jednu vrstvu
 5. Prelistujte jednotlivé prvky v každej vrstve prvkov a získajte alebo vytvorte ohraničovacie políčko pre každý objekt
 6. Vyskúšajte priesečník ohraničovacieho poľa prvku s ohraničujúcim rámom kliknutia vytvoreným v kroku 1 a pridajte ho do poľa
 7. Zobraziť obsah poľa používateľovi, aby sa zobrazili všetky funkcie za bodom kliknutia.

(poznámka: je jednoduchšie a spoľahlivejšie, ak sledujete svoje vlastné funkcie v samostatnom poli. Ak to urobíte, môžete preskočiť kroky 3 a 4.)


1 odpoveď 1

Dovoľte mi preformulovať dôkaz, dúfam, že bude jasnejší.

Pretože $ g $ je bijektívny, $ g $ mapuje nielen $ P_n $ na $ P_n $, ale mapuje aj $ mathbb^ 2 setminus P_n $ až $ mathbb^ 2 setminus P_n $. Ak $ x in delta P_n $, okolie $ x $ (povedzme $ D_ rho (x) $) obsahuje prvky $ P_n $ aj prvky $ mathbb^ 2 setminus P_n $, takže $ g (D_ rho (x)) $ obsahuje aj prvky $ P_n $ aj prvky $ mathbb^ 2 setminus P_n $. Ale ak $ g (x) notin delta P_n $, je možné zvoliť $ rho $ dosť malé na to, aby $ g (D_ rho (x)) $ bolo prísne obsiahnuté v $ P_n $: rozpor.


Intel® Virtualization Technology for Directed I / O (VT-d) pokračuje z existujúcej podpory pre virtualizáciu IA-32 (VT-x) a Itanium® procesor (VT-i) a pridáva novú podporu pre virtualizáciu I / O zariadení. Intel VT-d môže pomôcť koncovým používateľom zlepšiť zabezpečenie a spoľahlivosť systémov a tiež zlepšiť výkon I / O zariadení vo virtualizovaných prostrediach.

Intel® VT-x s tabuľkami Extended Page Tables (EPT), tiež známy ako Second Level Address Translation (SLAT), poskytuje akceleráciu pre virtualizované aplikácie náročné na pamäť. Rozšírené tabuľky stránok na platformách Intel® Virtualization Technology znižujú náklady na pamäť a energiu a zvyšujú životnosť batérie vďaka hardvérovej optimalizácii správy tabuliek stránok.


Zoskupte funkcie mnohouholníka tak, aby zodpovedali súboru špecifikácií - Geografické informačné systémy

Značkovací jazyk zemepisu

Ron Lake
Galdos Systems Inc.

Tento príspevok poskytuje krátky úvod do geografického značkovacieho jazyka (GML). Príspevok je prvým v rade príspevkov, ktoré vás oboznámia s týmto vzrušujúcim spôsobom, ako reprezentovať a manipulovať s geografickými informáciami. Nasledujúce články na tomto webe vám predstavia rôzne témy GML vrátane tvorby máp GML, transformácií údajov GML, priestorových dotazov a geografických analýz, priestorových databáz založených na GML a rôznych aplikácií GML vrátane aplikácií pre mobilné výpočtové systémy. Očakávame, že GML spôsobí revolúciu v zaobchádzaní s priestorovými informáciami. GML je priateľský k webu. Prvýkrát budú mať priestorové informácie skutočne verejný štandard kódovania.

GML alebo Geography Markup Language je štandard kódovania založený na XML pre geografické informácie vyvinutý konzorciom OpenGIS (OGC). Aktuálny stav je predmetom kontroly RFC v rámci konzorcia OpenGIS. RFC je podporovaný rôznymi dodávateľmi vrátane spoločností Oracle Corporation, Galdos Systems Inc, MapInfo, CubeWerx a Compusult Ltd. GML bol implementovaný a testovaný prostredníctvom série demonštrácií, ktoré boli súčasťou testovacej základne webového mapovania (WMT) OpenGIS Consortium. September 1999. Tieto testy zahŕňali klientov mapujúcich GML v interakcii s dátovými servermi a poskytovateľmi služieb GML.

2.2 Geografia, grafika a mapy

Predtým, ako sa pozrieme na samotný GML, je dôležité urobiť niekoľko jasných rozdielov medzi geografickými údajmi (ktoré sú zakódované v GML) a grafickými interpretáciami týchto údajov, ktoré sa môžu zobraziť na mape alebo v inej forme vizualizácie. Geografické údaje sa týkajú priestorového zobrazenia sveta, ktoré je nezávislé od akejkoľvek konkrétnej vizualizácie týchto údajov. Keď hovoríme o geografických údajoch, snažíme sa zachytiť informácie o vlastnostiach a geometrii objektov, ktoré obývajú svet okolo nás. To, ako ich na mape symbolizujeme, aké farby alebo čiary použijeme, je niečo celkom iné. Rovnako ako XML teraz pomáha webu jasne oddeliť obsah od prezentácie, urobí GML to isté vo svete geografie.

Spoločnosť GML sa zaoberá zobrazením obsahu geografických údajov. Na vytváranie máp môžeme samozrejme použiť aj GML. To by sa dalo dosiahnuť vývojom vykresľovacieho nástroja na interpretáciu údajov GML, čo by však bolo v rozpore s prístupom GML k štandardizácii a k ​​oddeleniu obsahu a prezentácie. Ak chcete vytvoriť mapu z GML, stačí, aby ste prvky GML štylizovali do formy, ktorú je možné interpretovať na grafické zobrazenie vo webovom prehliadači. Medzi potenciálne formáty grafického displeja patria W3C Scalable Vector Graphics (SVG), Microsoft Vector Markup Language (VML) a X3D. Na lokalizáciu prvkov GML a ich interpretáciu pomocou konkrétnych grafických štýlov sa tak používa styler mapy. Nasledujúci článok v tejto sérii sa bude zaoberať generovaním mapy z GML pomocou SVG a X3D.

Ako každé kódovanie XML, aj GML predstavuje geografické informácie vo forme textu. Zatiaľ čo pred malou chvíľou by sa to vo svete priestorových informačných systémov mohlo považovať za verbotované, táto myšlienka teraz naberá na obrátkach. Text má na svojej strane určitú jednoduchosť a viditeľnosť. Ľahko sa kontroluje a ľahko sa mení. Pridajte XML a dá sa to aj ovládať.

Predtým boli použité textové formáty pre geometriu a geografiu. Jedným z príkladov je priekopnícka práca v provincii Britská Kolumbia s formátom SAIF. V provincii Britská Kolumbia je vo formáte SAIF k dispozícii viac ako 7 000 súborov s údajmi v mierke 1: 20 000 vrátane topografie, planimetrie (hydrografia, budovy, cesty atď.) A toponymie. Provincia ukázala, že textové formáty sú praktické a ľahko použiteľné. Ďalším príkladom použitia textu pre zložité súbory geometrických údajov je formát VRML (Vector Markup Language). Boli zostavené veľké a zložité modely VRML a navigované po webe pomocou kódovania na základe textu. Je zaujímavé, že geometria a správanie VRML sa teraz prepracúvajú v XML pomocou úsilia pracovnej skupiny X3D.

2.4 GML kóduje geometriu a vlastnosti prvkov

GML je založený na abstraktnom modeli geografie vyvinutom OGC. Toto popisuje svet z hľadiska geografických entít nazývaných prvky. Vlastnosť v podstate nie je nič iné ako zoznam vlastností a geometrií. Vlastnosti majú obvyklý názov, typ, popis hodnoty. Geometrie sa skladajú zo základných stavebných prvkov geometrie, ako sú body, čiary, krivky, povrchy a mnohouholníky. Pre zjednodušenie je pôvodná špecifikácia GML obmedzená na 2D geometriu, čoskoro sa však objavia rozšírenia, ktoré zvládnu geometriu 2 1/2 a 3D, ako aj topologické vzťahy medzi prvkami.

Kódovanie GML už umožňuje dosť zložité funkcie. Objekt môže byť napríklad zložený z ďalších prvkov. Jedna vlastnosť, ako je napríklad letisko, by sa teda mohla skladať z ďalších prvkov, ako sú spôsoby taxíkov, dráhy, vešiaky a letecké terminály. Geometria geografického prvku môže byť zložená aj z mnohých prvkov geometrie. Geometricky zložitý prvok tak môže pozostávať zo zmesi typov geometrie vrátane bodov, líniových reťazcov a mnohouholníkov.

Na zakódovanie geometrie objektu, ako je budova, jednoducho napíšeme:

Podstatnou súčasťou geografického systému je prostriedok na priradenie geografických vlastností k zemskému povrchu alebo k nejakej štruktúre súvisiacej so zemským povrchom. Aktuálna verzia GML obsahuje pozemský priestorový referenčný systém, ktorý je rozšíriteľný a ktorý obsahuje hlavné projekčné a geocentrické referenčné rámce, ktoré sa dnes používajú. Je schopný kódovať všetky referenčné systémy, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke European Petroleum Standards Group (EPSG). Schéma kódovania navyše umožňuje používateľom definované jednotky a parametre referenčného systému. Budúce verzie GML pravdepodobne poskytnú ešte flexibilnejšie kódovanie, aby sa dalo manipulovať s miestnymi súradnicovými systémami, aké sa používajú na zaznamenávanie míľ atď.

 • Validácia klienta serverom určeným priestorovým referenčným systémom. Klient môže požadovať popis SRS (dokument XML) a porovnať ho so svojimi vlastnými špecifikáciami alebo ho ukázať používateľovi na overenie.
 • Klientské zobrazenie servera určeného priestorovým referenčným systémom.
 • Používa ju služba na transformáciu súradníc na validáciu zdrojov vstupných údajov, priestorového referenčného systému.
 • Služba transformácie súradníc môže porovnať popis SRS s vlastnými špecifikáciami a zistiť, či je SRS v súlade s vybranou transformáciou.
 • Na riadenie automatickej transformácie súradníc zadaním vstupných a výstupných referenčných názvov systémov a hodnôt argumentov.

Pomocou kódovania GML pre priestorové odkazy je možné vytvoriť webovú stránku, ktorá obsahuje akýkoľvek počet definícií systému priestorových odkazov. Zostaňte naladení na stránku GeoJava a získajte štandardné kódovanie bežných priestorových referenčných systémov.

2.6 Zbierky funkcií GML

Odporúčanie XML 1.0 od W3C je založené na poňatí dokumentu. Aktuálna verzia GML je založená na XML 1.0 a ako svoj dokument používa FeatureCollection. FeatureCollection je kolekcia funkcií GML spolu s obálkou (ktorá ohraničuje množinu funkcií), kolekcia vlastností, ktoré sa vzťahujú na FeatureCollection, a voliteľný zoznam definícií priestorového referenčného systému. FeatureCollection môže obsahovať aj ďalšie FeatureCollections za predpokladu, že obálka ohraničujúceho FeatureCollection ohraničuje obálky všetkých obsiahnutých FeatureCollections.

Keď sa požaduje požiadavka na údaje GML zo servera GML, údaje sa vždy vrátia do FeatureCollections. V GML RFC nie je obmedzený počet funkcií, ktoré môžu byť obsiahnuté v FeatureCollection. Pretože FeatureCollections môže obsahovať ďalšie FeatureCollections, je pomerne jednoduchý postup „zlepiť“ FeatureCollections prijaté zo servera do ešte väčších zbierok.

2.7 GML - Viac ako dátový prenos

Zatiaľ čo GML je efektívnym prostriedkom na prepravu geografických informácií z jedného miesta na druhé, očakávame, že sa tiež stane dôležitým prostriedkom na ukladanie geografických informácií. Kľúčovým prvkom sú tu XLink a XPointer. Aj keď tieto dve špecifikácie zaostávajú v oblasti vývoja a implementácie, sú veľkým prísľubom pre vytváranie zložitých a distribuovaných množín geografických údajov. Geografické údaje sú geografické. Prirodzene sa distribuuje po povrchu Zeme. Záujem o údaje o Flin Flon v Saskatchewane je oveľa vyšší v blízkosti Flin Flon, ako by to bolo v Pasadene v Kalifornii. Zároveň existujú aplikácie, ktoré potrebujú osloviť a získať údaje na globálnej báze pre analýzu vo veľkom meradle alebo pre záujem o úzku vertikálnu doménu. Aplikácie neskoršieho druhu tiež oplývajú rozmanitou zbierkou oblastí od ochrany životného prostredia po ťažbu, stavbu diaľnic a riadenie katastrof. Aké pekné by bolo, keby sa dali údaje vyvíjať v lokálnom meradle a ľahko integrovať do regionálneho a globálneho merítka?

Vo väčšine jurisdikcií geografické údaje zhromažďujú konkrétne agentúry na konkrétny účel. Lesné úrady zhromažďujú informácie o rozmiestnení stromov (priemery stromov, podmienky na mieste, rýchlosti rastu) pre efektívne obhospodarovanie lesov. Oddelenia životného prostredia zhromažďujú informácie o distribúcii zvierat a biotopoch zvierat. Záujmy vývoja udržiavajú informácie o demografických údajoch a existujúcich funkciách v zabudovanom prostredí. Problémy v skutočnom svete však zriedka rešpektujú farské hranice oddelení, ministerstiev a úradov. Aké pekné by bolo, keby sa údaje vyvinuté pre jeden účel dali ľahko integrovať s údajmi vyvinutými pre iný účel?

Veríme, že GML ako úložný formát v kombinácii s XLink a XPointer poskytne nejaké užitočné príspevky k týmto problémom. Na webe GeoJava nájdete náš článok o priestorových databázach GML.

2.8 Od akých technológií závisí?

GML je založený na XML. O XML, aj keď sa niekedy hovorí ako o náhrade za HTML, sa najlepšie hovorí ako o jazyku pre popis údajov. Presnejšie povedané, XML je jazyk na vyjadrenie jazykov popisu údajov. XML však nie je programovací jazyk. V XML neexistujú žiadne mechanizmy na vyjadrenie správania alebo vykonávanie výpočtov. To zostáva pre ďalšie jazyky, ako sú Java a C ++.

XML 1.0 poskytuje spôsob popisu (označenia) údajov pomocou používateľom definovaných značiek. Každý segment dokumentu XML je ohraničený počiatočnými a koncovými značkami. Vyzerá to takto:

& ltFeature>
. viac popisov XML.
.
& lt / Funkcia>

Platné názvy značiek sú určené definíciou typu dokumentu. DTD určuje aj to, ktoré značky sa môžu nachádzať uzavreté v otváracom a zatváracom páre značiek.

K tagom XML môžu byť priradené aj atribúty. Tieto sú tiež obmedzené DTD v názve a v niektorých prípadoch z hľadiska hodnôt, ktoré môžu atribúty predpokladať.

XML sa zvyčajne číta analyzátorom XML. Všetky analyzátory XML kontrolujú, či sú údaje správne tvarované, aby poškodenie údajov (napr. Chýbajúca uzatváracia značka) nemohlo prejsť nezistené. Mnoho analyzátorov XML tiež overuje, čo znamená, že kontrolujú, či je dokument v súlade s príslušným DTD.

Pomocou XML je pomerne ľahké generovať a overovať zložité hierarchické dátové štruktúry. Takéto štruktúry sú bežné v geografických aplikáciách.

2.8.2 XSL a XSLT (transformácia WWW)

Pôvodným zameraním XML bolo poskytnúť prostriedok na popis údajov oddelene od ich prezentácie, najmä v kontexte globálneho webu. XML verzia 1.0 sa zaoberá popisom údajov. Sprievodná technológia s názvom XSL sa mala zaoberať prezentačnou stránkou. Nadčas sa ukázalo, že XSL sú v skutočnosti dve rôzne technológie. Jeden, ktorý sa teraz nazýva XSLT (T znamená Transformation), je zameraný na transformáciu XML. Druhá technológia sa týka skutočného formátovania textu alebo obrázkov a označuje sa ako objekty formátu alebo objekty toku. V našich diskusiách sa zaoberáme iba XSLT. Pretože mnoho nástrojov (napr. MS IE 5.0) bolo vyvinutých pred zaseknutím štítku XSLT, stále sa používa XSL, ak je určený iba XSLT. Tejto praxe sa budeme držať.

Ak sledujete stránku xml.com, môžete si spomenúť na veľa diskusií o výhodách XSL. Vysvetlenie XSLT pomohlo túto diskusiu trochu utlmiť, stále však existuje veľká skepsa ohľadne užitočnosti a potreby XSL v niektorých sektoroch komunity XML. Stojíme na opačnej strane problému. Sme presvedčení, že najdôležitejší je transformačný charakter XML a XSL (XSLT) poskytuje čistý deklaratívny prostriedok na vyjadrenie týchto transformácií. Z nášho pohľadu je XSLT pre GML rovnako dôležitý ako samotný XML.

XSL je pomerne jednoduchý jazyk. Poskytuje výkonnú syntax na vyjadrenie zhody a výmeny vzorov. Je to deklaratívne. Ľahko si prečítate, čo hovorí XSLT. Neuvidíte, ako sa to dosiahne. Pomocou sprievodných špecifikácií (XPath a XQL) môžete na dokument XML zadať niektoré veľmi silné dotazy. XSLT ďalej obsahuje schopnosť volať funkcie v inom programovacom jazyku, ako je VBScript alebo Java, pomocou rozšírených funkcií. To znamená, že XSL je možné použiť na vykonanie dotazovania a výberu a potom vyvolať program Java alebo iný jazyk, aby vykonal potrebný výpočet alebo manipuláciu s reťazcami. Pre jednoduché úlohy poskytuje XSLT zabudované možnosti spracovania reťazcov a aritmetické možnosti.

2.8.3 SVG, VML a X3D - vektorová grafika pre web

Vďaka XML sa jeho prítomnosť prejavila v mnohých rôznych štvrtiach, v neposlednom rade je to vektorová grafika. Bolo vyvinutých niekoľko špecifikácií založených na XML pre popis vektorových grafických prvkov, vrátane Scalable Vector Graphics (SVG), Microsoft's Vector Markup Language (VML) a X3D, XML inkarnácia syntaxe a správania VRML (Virtual Reality Markup Language). Tieto špecifikácie sú v mnohom podobné GML, ale majú veľmi odlišný cieľ. Každá z nich má spôsob popisu geometrie. Grafické špecifikácie sa však zameriavajú na vzhľad, a preto zahŕňajú iba vlastnosti a prvky pre farby, váhy čiar a priehľadnosť. Pre prezeranie dátových súborov SVG, VML alebo X3D je potrebné mať k dispozícii vhodný grafický prehliadač dát. V prípade VML je to zabudované do IE 5.0 (a nikde inde). V prípade SVG vyvíja Adobe sériu doplnkov pre Internet Explorer a Netscape Communicator, ako aj pre Adobe Illustrator, zatiaľ čo IBM a niekoľko ďalších spoločností sú alebo už vyvinuli prehliadače SVG alebo podporujúce grafické knižnice. Niekoľko všetkých prehliadačov Java SVG je k dispozícii alebo sa vyvíja.

Ak chcete nakresliť mapu z údajov GML, musíte transformovať GML do jedného z formátov grafických vektorových údajov, ako sú SVG, VML alebo VRML. To znamená priradiť grafický „štýl“ (napr. Symbol, farba, textúra) ku každému typu prvku GML alebo inštancii prvku. K tomu si budeme musieť povedať viac v článku GeoJava, Tvorba máp z GML.

Obrázok 1. ilustruje kreslenie mapy pomocou šablóny so štýlmi XSLT na vhodnom mapovacom klientovi.

So súčasnou technológiou HTML je možné vytvárať prepojené súbory geografických údajov. Je možné ľahko zostaviť obrazové mapy, ktoré sú prepojené s inými obrazovými mapami. Mechanizmus prepojenia HTML má však veľa obmedzení, a preto nie je praktické vytvárať veľké komplexné distribuované súbory údajov, aké sa vyskytujú v systémoch reálneho sveta. Najvýznamnejším obmedzením je skutočnosť, že odkaz HTML je skutočne pevne zakódovaný v zdrojových (& lta href =.>) Aj cieľových (ukotvovacích) dokumentoch, čo by bol akýkoľvek krehký systém, ktorý by nebolo možné škálovať. Spoločnosť XLink tieto problémy obchádza povolením odkazov „mimo riadku“. V prípade odkazu mimo riadku zdroj smeruje iba na databázu odkazov a je to databáza odkazov, ktorá poskytuje ukazovateľ na konkrétne prvky XML v cieľovom dokumente. Odkaz preto nie je pevne zakódovaný v žiadnom dokumente. To má veľký význam vo vzťahu k GML, pretože umožňuje vytvárať škálovateľné distribuované súbory geografických údajov. A čo je ešte dôležitejšie, XLink a XPointer umožňujú vytvárať indexy špecifické pre jednotlivé aplikácie. Potrebujete mať skupinu budov usporiadaných podľa adresy? Chcete vytvoriť index poľnohospodárskeho pozemku podľa typu plodiny? S programami XLink a XPointer možno tieto a mnohé ďalšie indexovacie schémy ľahko vytvoriť a to všetko bez toho, aby sa zmenili samotné zdrojové údaje. V ďalších článkoch si o tom povieme oveľa viac.

Prečo vôbec zaviesť GML? Existuje už množstvo kódovacích štandardov pre geografické informácie, napríklad COGIF, MDIFF, SAIF, DLG, SDTS. Čo je také odlišné od GML? V niektorých ohľadoch nič. GML je jednoduché textové kódovanie geografických prvkov. Niektoré z týchto ďalších formátov nie sú založené na texte, niektoré z nich (napr. SAIF) sú však isté. GML je založený na spoločnom geografickom modeli (OGC Abstract Specification), ktorý vyvinula a s ktorým súhlasila veľká väčšina všetkých predajcov GIS na svete. Dôležitejšie však je, že GML je založený na XML. Prečo by to malo byť dôležité? Existuje niekoľko dôvodov, prečo je XML dôležitý. Začíname s XML poskytuje metódu na overenie integrity údajov. Po druhé, akýkoľvek dokument XML je možné čítať a upravovať pomocou jednoduchého textového editora. Na prezeranie alebo zmenu dokumentu XML sa nevyžaduje nič iné ako program MS Notepad. Po tretie, pretože existuje čoraz viac jazykov XML, bude čoraz jednoduchšie integrovať údaje GML do priestorových údajov. Je to tak aj v prípade iných ako priestorových údajov iných ako XML. A čo je najdôležitejšie, XML sa dá ľahko transformovať. Pomocou XSLT alebo takmer ľubovoľného iného programovacieho jazyka (VB, VBScript, Java, C ++, Javascript) môžeme ľahko transformovať XML z jednej formy do druhej. Môže sa tak použiť jediný mechanizmus na množstvo transformácií od vizualizácie údajov ku koordinácii transformácií, priestorových otázok a geopriestorovej generalizácie.

GML rests securely on a widely adopted public standard, that of XML. This ensures that GML data can be viewed, edited and transformed by a wide variety of commercial and free ware tools. For the first time we can truly talk about open geographic information.

3.1 Automated Verification of Data Integrity

One of the important features of XML is the ability to verify data integrity. In the XML 1.0 Recommendation this is achieved through the Document Type Definition (DTD). The DTD specifies the structure of an XML document in a such a way that a validating parser can verify that a given document instance complies with this DTD. GML is specified by such a DTD. Future versions of GML will also be supported by XML Schema, a more flexible integrity mechanism than the DTD that should become a W3C Recommendation early in 2000.

Using the GML DTD, servers and clients can readily verify that the data they are to send or receive complies with the specification. Furthermore this can be accomplished with a variety of parsing tools by at least a have a dozen different vendors on a wide variety of operating systems, databases, application servers and browsers.

3.2 GML can be Read by Public Tools

As we have already noted, GML is text and one need have nothing more than a simple text editor to read it. GML, however, is structured, and any of a variety of XML editors can be employed to display that structure. This makes viewing and navigating GML data very easy as shown in Figure 2.

Figure 2. Sample GML File Viewed in XML Spy

3.3 GML can be Easily Edited

Using the many XML editors described in Section 3.2 it is also very easy to edit GML data. Want to add a new feature property or change a property value ? Need to adjust a features geometry. These are easily accomplished with a standard XML editor. Unlike many other text based formats however there is no way you can corrupt the data using an XML editor. The editor can be made to ensure that any data which is created or modified complies with the DTD.

It is also not difficult to create a graphical editor for GML and such products are expected to appear on the market within the coming year. Again the GML DTD can be used to ensure data integrity. Note that when one edits GML graphically an intermediate graphic representation is required (perhaps SVG) which is then used to define the geometry of the associated GML feature. We will have more to say on this subject in our up coming article on Making Maps from GML to appear on the GeoJava site.

3.4 GML can readily Integrate with Non-Spatial Data

Binary data structures are typically very difficult to integrate with one another. A classic example is that of associating a text document, or a parameter list, with a separately developed and maintained spatial database of parcels or land tenure boundaries. With a binary data structure one must understand the file structure or database schema and be able to modify it. In many legacy systems using flat files the data structure cannot be modified without breaking the applications which rely on the existing data structure. With GML it is comparatively easy to provide links to other XML data elements and this will dramatically improve with the introduction of XLink and XPointer. Even links to non-XML elements can be readily handled using the well established URI syntax.

3.5 GML is Transformable

The most important aspect of XML in our view is its transformability. It is quite easy to write a transformation which carries XML data relative to one DTD to XML relative to another. This is exactly what we do when we generate an SVG graphical element stream from a GML data file. Such transformations can be accomplished using a variety of mechanisms including XSLT, Java, Javascript and C++ to name only a few. XSLT in our view is of particular interest. With XSLT it is very easy to write a style sheet which locates and transforms GML elements into other XML elements. Where XSLT is not up to the task, one can readily incorporate XSLT extension functions written in Java or VB (the exact languages supported depends on the implementation) to perform tasks such as string manipulation or mathematical computation. XSLT can also make use of powerful searching syntax (XPath/XQL) so as to retrieve elements that satisfy complex boolean expressions on the elements and their attributes. Using these techniques an XSLT style sheet can perform a wide variety of querying, analysis and transformation functions. Consider the following examples:

Using XSLT with suitable extension functions we can extract spatial elements which satisfy various spatial and attribute queries. Galdos Systems Inc will be providing just such a set of spatial extension functions in the near future on the GeoJava site. Using these functions it will be straightforward to write a spatial query that extracts features of a given type which lie within a specified region or which intersect a particular feature.

Change the XSLT style sheet and we can accomplish a totally different function. We can for example write a style sheet that performs coordinate transformation as was demonstrated in the OGC WMT IOC in Washington, September 10, 1999. This immediately provides us with a coordinate transformation service. Locate GML data in one part of the world in reference system X and simply pass its URI to the service and specify the target reference system, and presto you will have GML in the new frame of reference. Look on the GeoJava site for upcoming coordinate transformation service for GML data.

Change the XSLT style sheet and we can accomplish yet another function. We can for example generate an SVG, VML or X3D map on the server. Select different style sheets for different viewing devices or different types of maps.

The transformability of GML also means that we can readily construct application specific indexes or at least we will be able to once XLink and XPointer implementations start to move toward reality. Look for this to have a huge impact on the utility of GML data sets.

3.6 GML can Transport Behaviour

XML is a language for describing data description languages. GML does not itself encode behaviour. GML can, however, be used in conjunction with languages like Java or C++ to in effect transport geographic behaviour from one place to another. This can be done using a simple object factory which instantiates objects based on received GML data, mapping the GML element names into object classes. In the Java case this would mean mapping the GML elements into Java classes as listed in the OGC Java Simple Features RFC. This "re-hydration" of the GML data then creates Java objects which have the OGC interfaces for Simple Features (of course we did not transport the interfaces). GML and Java (or COM or CORBA) Simple Features can thus get along very well with one another. In many applications one only needs the behaviour for a small number of the elements. With this approach one might receive 10,000 GML elements but only need to construct a hundred or so Java objects on an as needed basis.

4.0 What's Coming Down the Road ?

I think we have made it pretty clear that we think GML is pretty cool. Once you have had the opportunity to play with it you will think it is pretty cool as well. Over the next 6 months a series of articles and services extending your understanding of GML, and how to apply it in real world problems, will appear on the GeoJava website. Look for articles on Map Making, Making maps in SVG, Geographic Transformations, GML Spatial databases, Mobile applications and much more.

What will happen to GML itself ? We expect quite a lot. The current version of GML is based on linear geometry and provide no notions of topology. Over the next several months, new versions of GML will be introduced adding topology, non-linear feature geometries, 21/2 and 3D geometry, support for OGC Coverages, XSLT spatial query extension functions, XLink/XPointer support, and an XML Schema implementation.

GML is a powerful new way to look at spatial information using XML encoding. It promises. however, much more than a mere encoding standard. The inherent transformability and accessibility of GML will open a whole new domain in geo-spatial information management.


M. Chung, M. Cobb, D.K. Arctur, and K. Shaw. “An Object”Oriented Approach for Handling Topology in VPF Products,” in Proc. GIS/LIS 95, Nashville, TN, 163”174, 1995.

Defense Mapping Agency (DMA). Digitizing the Future. Fourth Edition. DMA Stock No. DDIPDIGITALPAC.

Defense Mapping Agency (DMA). Military Standard: Vector Product Format, Draft Document No. MILSTD”2407, Defense Mapping Agency, Fairfax, VA, 1993.

Defense Mapping Agency (DMA). Draft Military Specification for Digital Nautical Chart, MIL”D”89023, Defense Mapping Agency, Fairfax, VA, 1994.

Defense Mapping Agency (DMA). Draft Military Specification for Urban Vector Smart Map (UVMap) Databases, MIL”U”89035, Defense Mapping Agency, Fairfax, VA, 1994.

Defense Mapping Agency (DMA). Military Specification for Vector Smart Map (VMap) Level 0, MIL”V”89039, Defense Mapping Agency, Fairfax, VA, 1994.

Defense Mapping Agency (DMA). Draft Military Specification for World Vector Shoreline (WVSPLUS), MIL”W”89012A, Defense Mapping Agency, Fairfax, VA, 1995.

Z. Deretsky and U. Rodny. “Automatic Conflation of Digital Maps,” in Proc. IEEE”IEE Vehicle Navigation & Information Systems Conference, A27”A29, 1993.

Digital Geographic Information Working Group (DGIWG). The Digital Geographic Information Exchange Standard (DIGEST), Directorate of Geographic Operations, Department of National Defense, Canada, 1994.

. M.J. Egenhofer, E. Clementini, and P.D. Felice. “Evaluating Inconsistencies Among Multiple Representations,” in Proc. 6th Intl. Symp. on Spatial Data Handling, Taylor & Francis, 1994.

H. Foley, F. Petry, M. Cobb, and K. Shaw, “Utilization of an Expert System for the Analysis of Semantic Characteristics for Improved Conflation in Geographic Information Systems,” in Proc. of the 10th Intl. Conf. On Industrial and Engineering Applications of AI, Atlanta, GA, 267”275, 1997.

H. Foley, F. Petry, M. Cobb, and K. Shaw, “Using Semantic Constraints for Improved Conflation in Spatial Databases,” in Proc. 7th Intl. Fuzzy Systems Association World Congress, Prague, 193”197, 1997.

D.W. Gillman. “Triangulations for Rubber”Sheeting,” in Proc. Auto”Carto 7, Falls Church, VA: ACSM/ ASP, 1985.

C.R. Greenwalt and M.E. Shultz. “Principles of Error Theory and Cartographic Applications,” ACIC Technical Report No. 96, United States Air Force Aeronautical Chart and Information Center, St. Louis, MO 63118, 1981.

S. Kotz and N.L. Johnson, (Eds.). Encyclopedia of Statistical Sciences. New York: Wiley, 1989.

D.T. Lee and B.J. Schachter. “Two Algorithms for Constructing a Delaunay Triangulation,” International Journal of Computer and Information Sciences, 9(3):219”241, 1980.

.P. Lynch and A.J. Saalfeld. “Conflation: Automated Map Compilation”A Video Game Approach,” in Proc. Auto”Carto 7, Falls Church, VA: ACSM/ASP, 1985.

S. Rabinovich, (translated by M.E. Alferieff ). Measurement Errors: Theory and Practice, Woodbury, NY: AIP Press, 1995.

B. Rosen and A. Saalfeld. “Match Criteria for Automatic Alignment,” in Proc. Auto”Carto 7, Falls Church, VA: ACSM/ASP, 1985.

A. Saalfeld. “Conflation: Automated map compilation,” Int. Journ. GIS, 2(3):217”228, 1988.

G. Shafer. A Mathematical Theory of Evidence, Princeton University Press, 1976.


Group polygon features to match a set of specifications - Geographic Information Systems

Add a custom ArcGIS REST Map Service to the map.

Load layers from previous session?

Surveyor-General Layers

Demarcation Layers

Resource Layers

Custom Layers

Click in the map for location information.

Show Map Information Window

/>

Click a button to activate the drawing tool.
Hold down the CTRL key to enable snapping.

Use the options below to define the output map extent and layout.

Map Title Page Layout
Landscape Portrait

Page Size
A4 A3 A2 A1

Page Rotation (-180° - 180°)

Export Format
JPEG PDF

Extent
Current Scale
Current Extent
Western Cape
All Graphics
At Scale
Export Map

Match Type
Exact Contains

Select Search Database
Surveyor-General Farms
Surveyor-General Erven
Address or Place

Select Feature Set
Drawing Features (0)
SG Cadastre Features (0)

Import a GPX, KML, KMZ or Shapefile (zipped) as graphic features.

 • Draw a graphic in the map
 • Specify the buffer distance and units
 • Activate the Buffer Select tlačidlo
 • Click on a graphic to select the feature to buffer
 • Wait for the buffer zone graphic to be added to the map as a graphic

Convert a coordinate between different coordinate systems. The available options are relevant to South Africa.

X:
Y:
Type:
Datum:
Central Meridian: (17-33)

Output Coordinate System

Type:
Datum:
Central Meridian: (17-33)
Result X:
Result Y:

Convert Input Coordinate Plot Point
Note: The Transverse Mercator (LO) projection uses a scale factor of +1.0, which is a south-oriented format of the standard surveying projection format with negated values for the X and Y coordinates.

 • Draw a line graphic in the map
 • Activate the Profile Line Select tlačidlo
 • Click on a line graphic to select the profile intersect
 • Wait for the interactive elevation profile graph to be generated in the container below the map
 • Draw a line graphic in the map
 • Specify the segment distance and units
 • Activate the Segment Select tlačidlo
 • Click on a graphic to select the feature
 • Segment marker points will be added to the map as graphics
 • Create a polygon by drawing or converting a feature graphic
 • Select the NDVI Period for the graph
 • Activate the NDVI Zone Select tlačidlo
 • Click on a polygon graphic to use as statistics zone
 • The NDVI graph will be displayed in the dialog box.
 • Create a polygon by drawing or converting a feature graphic
 • Select a statistics dataset layer
 • Activate the Statistics Zone Select tlačidlo
 • Click on a polygon graphic to select the area for statistics.
 • Results will be displayed in the dialog box and added to the list of results below the button.

Layers:

Statistics Zone Select OFF

Vrstvy

Add a custom ArcGIS REST Map Service to the map.

Layer Information

New Bookmark

Delete Bookmark

CapeFarmMapper

CapeFarmMapper is a product of the Western Cape Department of Agriculture. This online mapping tool is designed to assist with spatial information queries and decision making in the fields of agriculture and environmental management.

The application provides functionality to:

 • view and query spatial layers from the WCDoA spatial database,
 • search the Western Cape Surveyor-General farm and erven cadastre database,
 • draw and measure features on the map,
 • import and export geographical data
 • compose and export digital maps

The data presented on this site originates from various sources and custodians and its correctness cannot be guaranteed. Boundaries are often incorrect or outdated. You must cross reference with survey diagrams and deeds information for important work. Any person using this information will be doing so at own risk and the said organisation or any other party will under no circumstances be responsible for any loss suffered by any person/organisation using the information contained in this application.

The user manual provides instructions and definitions for using the application. Please download the document here.

Chrome Users: To allow viewing of NGI layers and downloading of SG diagrams, please follow the instructions in the document (link below).

For assistance or queries regarding the application, please contact the Spatial Information & Mapping Services unit at the Western Cape Department of Agriculture.


Pozri si video: Matematika - Premena jednotiek obsahu časť 2 (Október 2021).