Viac

7.8: Lesk - geovedy


Prehľad

Lesk Výraz „odraz svetla“ od povrchu minerálu. Minerály s kovovým leskom majú farbu kovu ako striebro, zlato, meď alebo mosadz (obrázok 7.14). Aj keď sú minerály s kovovým leskom často lesklé, nie všetky lesklé minerály sú kovové. Uistite sa, že hľadáte skôr farbu kovu, než len lesk. Minerály s nekovovým leskom nepôsobia ako kovy. Môžu byť sklovité (sklovité), zemité (matné), voskovité (podobné lesku sviečky), mastné (olejové) alebo iné typy (obrázok 7.15).


Geológia v laboratóriu

Táto laboratórna kniha bola vytvorená pre učiteľov a študentov úvodnej hodiny geológie pre nevedeckých odborov na úrovni vysokých škôl. Mnohé z týchto laboratórií sú tradičné cvičenia, ktoré boli v priebehu rokov prepracované tak, aby boli vhodnejšie pre študentov bez veľkého množstva matematiky a prírodných vied v ich akademickom prostredí. Výsledky vzdelávania v týchto laboratóriách sú celkom podobné výsledkom tradičnej laboratórnej príručky, prezentácia termínov a metodík je však priamočiarejšia a nižšie k Zemi.

Kapitola 1 Prehľad matematiky a vedy
1.1 Úvod
Postup
Cvičenia
1.2 Použitie pravítka na meranie
Úvod
Lab
Pozrime sa na metrické meranie
Pozrime sa na meranie v americkom systéme
Použitie vašich znalostí. Skutočne niečo zmerajme.
Zhrnutie a kontrola zosilňovača
1.3 Stanovenie veľkosti molekuly
. Zmenšime sa.
Objektívny
Koncept
Potrebné základné informácie
Potrebné materiály
Postup: Časť I
Postup: Časť II
Výpočty
Stanovenie veľkosti molekuly

Kapitola 2 Nerasty, stavebné kamene hornín identifikujúce nerasty v laboratóriu
2.1 Identifikácia minerálov
Účel
Príprava
Materiály
Postup
Úvod
Fyzikálne vlastnosti minerálov
Lesk
Farba
Tvrdosť
Séria
Transparentnosť
Kryštálová forma
Zlomenina a štiepenie
Špecifická gravitácia
Ako identifikovať minerálny vzor
Klasifikácia minerálov do 6 hlavných minerálnych skupín
Minerálne skupiny (a ich podpisová zlúčenina), ktoré používame v tejto triede
2.2 Budovanie minerálov z prvkov
Úvod
Potrebné materiály
Postup
Poznámky k čítaniu chemickej rovnice
2.3 Postavenie štvorstena
Úvod
Potrebné materiály
Postup
Zhrnutie
2.4 Premena minerálov na magmatické horniny
Úvod
Potrebné materiály
Postup

Kapitola 3 Skaly, stavebné bloky Zeme
Klasifikácia rocku
Účel
Príprava
Potrebné materiály
Postup
Úvod
Tri druhy skál
Klasifikácia hornín pomocou identifikačného kľúča
3.1 Identifikácia vyvrelých hornín
Úvod
Textúry vyvrelých skál
Zloženie vyvrelých hornín
Postup
3.2 Identifikácia sedimentárnych hornín
Úvod
Postup
Niekoľko vecí, ktoré je potrebné mať na pamäti počas laboratória
3.3 Identifikácia metamorfovaných skál
Úvod
Postup

Kapitola 4 Štúdie povrchových vôd
4.1 Výpočet intervalov opakovania povodní
Úvod
Úloha
Zdroj dát
Postup pre časť 1
Postup pre časť 2
Použitie grafu
Epilóg
Pracovný list výpočtu intervalov medzi opakovaním povodní
Pracovný list
4.2 Depozícia sedimentov
Úvod
Potrebné materiály
Nastaviť
Cvičte beh
Experiment
Výpočty
Grafy
Pracovný list
Graf depozície sedimentov
4.3 Laboratórium štúdie rieky 3: Stanovenie prietoku prúdu v teréne
Úvod
Potrebné materiály
Postup
Dodatočný zber údajov
Pracovný list
Výsledky

Kapitola 5 Pochopenie pórovitosti a priepustnosti zosilňovača
Pórovitosť a priepustnosť
Úvod
Časť I: Stanovenie pórovitosti
Postup
Časť II: Stanovenie priepustnosti
Postup
Tabuľky s údajmi pre experiment s pórovitosťou a ampérovou permeabilitou
Výpočty pre laboratórium pórovitosti a permeability zosilňovača
Časť I: Výpočet pórovitosti
Časť II: Výpočet priepustnosti
Časť III: Výpočet percenta retencie
Súhrnné a aplikačné otázky
Veľkosť sedimentu a pórovitosť zosilňovača
Veľkosť sedimentu a rýchlosť drenáže zosilňovača

Kapitola 6 Topografické mapy
Úvod
Poloha
Pochopenie zemepisnej šírky a dĺžky zosilňovača
Orientácia
Mierka mapy
Niekoľko dôležitejších termínov slovníka
Účel
6.1 Skúmanie topografickej štvoruholníkovej mapy
6.2 Vytváranie topografických máp
Ako obrysovať
Zlaté pravidlá kontúrovania
Tipy na kontúrovanie
Vytvorenie topografického profilu
Vertikálne preháňanie topografických profilov
Kontúrovacie cvičenie č. 1
Topografický profil č. 1
Kontúrovacie cvičenie č. 2
Topografický profil #2

Kapitola 7 Prieskum zemetrasení
7.1 Štúdia seizmických vĺn
Úvod
Potrebné materiály
Postup
7.2 Určenie polohy epicentra zemetrasenia pomocou triangulácie
Úvod
Objektívny
Postup
Prílohy
Metrická konverzia
Periodická tabuľka prvkov
Pokyny pre formálne laboratórium spísať
Úvod
Postup
Údaje
Výpočty
Výsledky
Záver
Diskusia
Symboly topografickej mapy


Centrum vedy o geológiách a environmentálnych zmenách

Pracovníci GECSC sú zodpovední za vývoj údajov a nástrojov, ktoré podporujú globálny environmentálny výskum, vyšetrovanie zmeny krajiny, geologické štúdie a činnosti reakcie na núdzové situácie.

Uvoľnenie údajov o izotopoch kyslíka v škrupinách suchozemských ulitníkov sleduje kvartérne klimatické zmeny na americkom juhozápade

Nedávne štúdie ukázali, že izotopické zloženie kyslíka (delta18O) moderných suchozemských škrupín ulitníkov je do značnej miery určené delta18O zrážok. To znamená, že fosílne škrupiny by sa mohli použiť na rekonštrukciu delta18O paleo zrážok, pokiaľ sú dobre známe hydrologické dráhy miestneho povodia a systematika izotopov škrupín.

Namerané rezy a paleokrajové údaje z fluviálnych ložísk útvarov vrchnej kriedy a paleogénu Raton a Poison Canyon, Raton Basin, Colorado-Nové Mexiko, USA

Tento dokument poskytuje dva súbory údajov, ktoré charakterizujú výbežky fluviálnych ložísk útvarov vrchnej kriedy a paleogénu Raton a jedových kaňonov Ratonskej panvy v Colorade-Novom Mexiku v USA. Po prvé, súbor údajov obsahuje stratigrafické rezy merané prostredníctvom fluviálnych ložísk formácií Raton a Poison Canyon (desať jedinečných súborov .tif), ktoré sú v súčasnej dobe vystavené na okraji cesty.

Podporné údaje pre fyzikálne a chemické dôkazy o eolickej zložke ložísk paleowetlandov

Formácia Las Vegas (LVF) je dobre charakterizovaná sekvencia ložísk vypúšťania podzemnej vody (GWD) vystavených v údolí Las Vegas a v jeho okolí v južnej Nevade. Údolie obklopuje takmer monolitické podložie a ponúka vynikajúcu príležitosť otestovať hypotézu, že ložiská TKO obsahujú eolický komponent.

Údaje o luminiscencii, počasí a veľkosti zrna z východnej časti Chuckwalla Valley, Riverside County, Kalifornia

Toto vydanie údajov obsahuje údaje o luminiscencii, počasí a veľkosti zrna sedimentu z východného Chuckwalla Valley, Riverside County, Kalifornia. Táto štúdia skúma sedimentárne a geomorfické procesy vo východnom údolí Chuckwalla, v štáte Riverside County, v Kalifornii, v oblasti suchého terénu, kde sa plánuje rozsiahly rozvoj slnečnej energie. Cieľom bolo (1) zmerať.

Uvoľnenie údajov o klimaticky poháňanom výtlaku pri poruche Eglington, Las Vegas, Nevada, USA

Eglingtonova chyba je jednou z niekoľkých intrabasinálnych chýb v údolí Las Vegas, Nevada, USA, a je jedinou, ktorá je uznávaná za zdroj výrazných zemetrasení.

Petrológia prienikov postcaldera spojených so systémom kaldery Platoro, sopečné pole Southern Rocky Mountains, Colorado

Súbor údajov obsahuje geochémiu celých hornín, kompozície fenocrystov/minerálnych stopových prvkov, geochronológiu zirkónu U – Pb a izotopy Lu-Hf zirkónu in situ súvisiace s komplexom oligocénneho kaldery Platoro sopečného lokusu v San Juane v Colorade a ponúka množstvo exponovaných plutónov. v kaldere aj mimo jej okrajov, čo umožňuje skúmanie načasovania a.

Biómy simulované systémom BIOME4 s použitím klimatických údajov CESM2 lig127k, midHolocene a piControl v globálnej 0,5-stupňovej mriežke

Tento súbor údajov obsahuje simulované biomy pre posledné interglaciálne (127 ka), stredný holocén (6 ka) a predindustriálne (1850 n. L.) Časové obdobia zobrazené na obrázku 14 Otto-Bliesnera a kol. (2020). Biómy boli simulované s BIOME4 (ver. 4.2, https://pmip2.lsce.ipsl.fr/synth/biome4.shtml Kaplan et al., 2003.

Krajinné vstupy a simulačné výstupy pre model LANDIS-II v ekosystéme Greater Yellowstone Ecosystem

Toto vydanie údajov poskytuje vstupy potrebné na spustenie modelu zmeny krajiny LANDIS-II, rozšírení NECN a Base Fire pre ekosystém Greater Yellowstone Ecosystem (GYE), USA a výsledky simulácií, ktoré sú základom čísel a analýzy v sprievodnej publikácii. Simulovali sme simulácie LANDIS-II 112 rokov, v rokoch 1988-2100, s použitím interpolovaných údajov meteorologickej stanice za roky 1988-2015 a prevzorkovania.

Uvoľnenie údajov pre: Priestorovo explicitná rekonštrukcia obnovy lesa po megafire prostredníctvom modelovania krajiny

Toto vydanie údajov poskytuje vstupy potrebné na spustenie modelu lesnej krajiny LANDIS PRO a modelu procesného ekosystému LINKAGES 3.0 pre oblasť spálenú požiarom Čierneho draka na severovýchode Číny v roku 1987 a výsledky simulácie, ktoré sú základom čísel a analýzy v sprievodnej publikácii. Vydanie údajov obsahuje obvod ohňa vstupných údajov Great Dragon Fire pre LINKAGES vrátane.

Uvoľnenie údajov pre účtovníctvo pozemkov v USA: Integrácia fyzického pokrytia krajiny, využitie krajiny a peňažné ohodnotenie

Pôda hrá rozhodujúcu úlohu v ekonomickom aj environmentálnom účtovníctve. Ako aktívum zaujíma jedinečné postavenie na priesečníku systému národných účtov (SNA), centrálneho rámca systému environmentálno-ekonomického účtovníctva (SEEA-CF) a (ako priestorovej jednotky) experimentálneho účtovníctva ekosystémov SEEA (SEEA) -EHP), čo robí pôdu prirodzeným východiskovým bodom pre dev

Uvoľnenie údajov na sledovanie rýchlosti regenerácie ihličnanov po požiari odlišnej od obnovy listnatej vegetácie v západných USA

Posuny vegetačného zloženia po požiari budú mať široké ekologické dopady. Informácie charakterizujúce vzorce obnovy po požiari a ich ovládače však vo veľkom priestorovom rozsahu chýbajú. V tejto analýze sme použili snímky Landsat zozbierané vtedy, keď bola prítomná snehová pokrývka (SCS), v kombinácii so snímkami vegetačného obdobia (GS), aby sme odlíšili vždyzelenú vegetáciu od deciduou

Nadmorská výška vrcholu prekambrických hornín z predchádzajúcich štúdií USGS na planine Colorado

Na použitie ako súčasť regionálneho hodnotenia ropy USGS na začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia vyvinul súbor údajov vykazujúci nadmorskú výšku na povrchu prekambrického suterénu centrálnej a južnej planiny Colorado a v blízkosti (Butler, 1991). Tento súbor údajov bol vydaný ako papierová správa, ktorá obsahovala tabuľku nadmorských výšok suterénu vo viac ako 3 700 kontrolných bodoch vrátane výbežku d


Súprava Luster Rocks

Lesk je fyzikálna vlastnosť minerálov, ktorá popisuje vzhľad odrazeného svetla od čerstvých minerálnych povrchov. Lustre spadajú do dvoch základných kategórií: kovové (nepriehľadné a podobné kovom) a nekovové (priehľadné v jemných tenkých čiastočkách ponorených do kvapaliny).

Povrchový vzhľad nekovových minerálov je ďalej opísaný ako adamantínový (brilantne odrážajúci), sklovitý (jasný a lesklý, napríklad rozbité sklo), zemitý, voskový, živicový, perleťový, hodvábny, mastný a matný.

S touto sadou 15 minerálnych leskov preskúmate všetky kategórie alebo kovový aj nekovový lesk.

Zahrnuté minerály:

NEKOVOVÝ:

 • Mliečny kremeň (sklovec)
 • Síra (živicová až mastná)
 • Mikroklinový živec (sklovitý až perleťový)
 • Ružový kremeň (sklovec)
 • Nefelín (mastný až perleťový)
 • Mastenec (mastný až perleťový)
 • Kalcit (subvitreózny až sklovitý)
 • Moskovit (sklovitý až perleťový)
 • Chalcedón (voskový až matný)
 • Sádra zo saténového nosníka (hodvábna)
 • Alabastrová sadra (matná až zemitá)
 • Kremenný kryštál (adamantín)

Každá vzorka minerálu má priemer približne 1 palec a je očíslovaná (referenčná karta je súčasťou dodávky).


7.8: Lesk - geovedy

Všetky články publikované spoločnosťou MDPI sú okamžite dostupné na celom svete pod licenciou otvoreného prístupu. Na opätovné použitie celého alebo časti článku publikovaného MDPI vrátane obrázkov a tabuliek nie je potrebné žiadne špeciálne povolenie. V prípade článkov publikovaných pod licenciou Creative Common CC BY s otvoreným prístupom môže byť akákoľvek časť článku znovu použitá bez povolenia za predpokladu, že je jasne citovaný pôvodný článok.

Feature Papers predstavujú najpokročilejší výskum s významným potenciálom vysokého vplyvu v tejto oblasti. Príspevky sú predkladané na základe individuálneho pozvania alebo odporúčania vedeckých redaktorov a pred uverejnením sú podrobené partnerskému preskúmaniu.

Feature Paper môže byť buď pôvodný výskumný článok, zásadná nová výskumná štúdia, ktorá často zahŕňa niekoľko techník alebo prístupov, alebo komplexný hodnotiaci dokument so stručnými a presnými aktualizáciami o najnovšom pokroku v tejto oblasti, ktorý systematicky hodnotí najzaujímavejšie pokroky vo vede literatúra. Tento typ papiera poskytuje pohľad na budúce smery výskumu alebo možné aplikácie.

Články editora Choice sú založené na odporúčaniach vedeckých redaktorov časopisov MDPI z celého sveta. Redaktori vyberajú malý počet článkov, ktoré boli nedávno publikované v časopise, a ktoré podľa nich budú pre autorov obzvlášť zaujímavé alebo dôležité v tejto oblasti. Cieľom je poskytnúť prehľad niektorých z najzaujímavejších prác publikovaných v rôznych oblastiach výskumu časopisu.


Fyzikálne vlastnosti

Dekolt: <010> Odlišný, <001> Odlišný
Farba: Železná čierna, tmavošedá čierna.
Hustota: 3,99 – 4,05, priemer = 4,01
Diafanita: Nepriehľadné
Zlomenina:Nerovnomerné a#8211 Rovné povrchy (nie štiepenie) sú členené nerovnomerne.
Tvrdosť: 5,5-6 – Nôž čepeľ-ortoclase
Luminiscencia: Nefluorescenčné.
Lesk: Sub metalíza
Séria: hnedasto čierna


Zberatelia času

Agathe here – Európska geovedná únia, EGU, vedúca spoločnosť zameraná na vedu o Zemi, planetárnych a vesmírnych vedách, každoročne organizuje najväčšiu európsku konferenciu v oblasti geovied. Vzhľadom na ochorenie COVID-19 bola tohtoročná konferencia úplne virtuálna. Účasť na online konferencii sa prirodzene veľmi líši od osobného stretnutia: stretnutie s ľuďmi je menej jednoduché a necítite nadšenie z toho, že ste obklopení svojimi kolegami a priateľmi, nehovoriac o tom, že je to ťažké, keď stojíte vpredu. počítača, aby ste rozpracovanú prácu odložili a venovali sa konferencii. Zúčastnil som sa zasadnutia EGU, aby som predstavil výsledky svojej doktorandskej práce v paleoklimatológii o vývoji kontinentálnej klímy od polovice eocénu do raného oligocénu. Keďže to bola moja prvá veľká 100% virtuálna konferencia, rád by som poskytol svoje dojmy z formátu, trochu konkrétne, ale ktoré budú v budúcnosti určite stále bežnejšie.

Valné zhromaždenie EGU (virtuálne) 2021, vEGU21

Časť I - Pripojenie sa k plne virtuálnej konferencii, ako to vyzerá?

Počet účastníkov valného zhromaždenia EGU sa z roka na rok zvyšuje a tento formát konferencie nebude mať obmedzenú účasť s 18 155 vedcami zo 136 krajín v tomto roku oproti 16 273 účastníkom zo 113 krajín v poslednom vydaní, v roku 2019 [1]. V posledných rokoch sa vyvinuli rôzne hnutia, ktoré podporujú znižovanie emisií skleníkových plynov spojených s výskumnými aktivitami: vedci si musia byť najskôr vedomí zmeny klímy a musia prispôsobiť svoje postupy tak, aby boli konzistentné a dodržiavali prístup šetriaci energiu [2]. Jedným z pozitívnych bodov tohtoročného stretnutia je, že bez všetkých letov do Viedne uhlíkový odtlačok bol oveľa nižší . EGU vlani v apríli odhadovala, že zorganizovaním plne virtuálnej konferencie s 18 000 účastníkmi by emisie skleníkových plynov z zhromaždenia zodpovedali menej ako 0,1% tej istej konferencie osobne (napriek streamovaniu videa) [3]!

Virtuálna sála vEGU21 (kredit: EGU blogs, https://blogs.egu.eu/divisions/g/)

Konferencia obvykle ponúka veľký počet prezentácií vrátane plagátov, 10-minútových prednášok a formátu “PICO ” (Presenting Interactive COntent®), formátu pre krátke digitálne prezentácie, špecifické pre EGU. Pre predstavu, v roku 2019 zhromaždenie napočítalo 5531 orálov, 9432 plagátov a 1287 PICO [1]. Za účelom dajte každému príležitosť predstaviť výsledky širokému publiku „Väčšina tohtoročných prezentácií bola vo forme PICO, t. j. malých dvojminútových rozhovorov s jediným snímkom! To bol prípad mojej prezentácie. Našťastie webová stránka EGU tiež umožnila moderátorom pridať ďalší obsah, a tak som tiež natočil 20-minútové video, aby som svoju prácu predstavil najzaujímavejším rečníkom. Aké cvičenie! Priznajme si to, aj keď máme radi výzvy, zhrnúť niekoľko mesiacov práce za 120 sekúnd je stále trochu frustrujúce. Ale s odstupom času si myslím, že to bolo veľmi zaujímavé, pripomína mi to 3 -minútové súťažné práce , 3MT (to je naozaj pekné vidieť, ak ste to nikdy neskúsili, pozrite sa sem [4]).

Prezentácia vašej práce za 2 minúty si v prvom rade vyžaduje veľa práce vopred. Ako môžem so svojim publikom zdieľať problémovú a zaujímavú tému svojej práce bez toho, aby som podrobne predstavil rôzne pojmy? Aké sú moje hlavné výsledky? Čo je správa so sebou? Myslím si, že byť zvyknutý hovoriť o svojom výskume so svojimi neakademickými priateľmi a rodinou môže skutočne pomôcť. Konferencia ponúkla možnosť uviesť túto prezentáciu naživo alebo ju vopred nahrať. Vybral som si druhú možnosť, aby bol môj prístupnejší, a to pridaním titulkov a možnosťou jeho archivácie online po konferencii. Ako rodený hovorca viem, že niekedy môže byť ťažké sledovať celú reláciu prezentácií, najmä ak nie sú úplne v našej výskumnej téme a v závislosti od prízvuku rečníkov. Bola to teda tiež príležitosť zaistiť, aby sa táto 2-minútová správa dostala k čo najväčšiemu počtu ľudí, ktorí si ju prišli vypočuť. Nakoniec bol tento formát veľmi zaujímavý aj pre difúzia diela . Teraz mám dosť jednoduché 2-minútové video súvisiace s mojou prebiehajúcou publikáciou. Je to ešte ďalšia práca, ale myslím si, že si toto cvičenie zopakujem aj nabudúce, než začnem písať článok, a prečo potom nie pre jeho ďalšie šírenie! Napriek tomuto konkrétnemu formátu boli v každej relácii povolené momenty výmeny prostredníctvom vyhradených videokonferenčných miestností pre každého moderátora. Mal som to potešenie spoznať nových výskumníkov, vidieť priateľov a kolegov. Rovnako ako na veľkých hudobných festivaloch sa mnoho zasadnutí koná súbežne na valnom zhromaždení EGU. Pri kratších, aj keď hustých sedeniach si myslím, že som bol schopný vidieť viac a väčšiu rozmanitosť štúdií.

Časť II - Myslieť viac

Súbežne s reláciami o mojej téme výskumu (paleoklímy), ktoré vždy veľa naučia, EGU ponúka možnosť zúčastniť sa špeciálnej (a dlhšej), ústnej prezentácie, Medailové prednášky , čo mi umožnilo zúčastniť sa prezentácií vynikajúcich (paleo) klimatológov Valérie Masson-Delmotte a Kim Cobba a malých kurzov (napríklad užitočné na osvieženie jedného z geologických základov). Na EGU sa mi veľmi páči, že na konferencii sú aj skvelé zasadnutia (prezentácie, prednášky alebo diskusie) o výskume vo všeobecnosti a o tom, ako ho vykonávať, napríklad: o úlohe geovied v evolúcii sveta / o vzdelávaní a komunikácia vedy / alebo o rozmanitosti, rovnosti a začlenení do vedy. Tento rok na mňa urobili veľký dojem dva z nich:

Najprv “ Klimatická a ekologická núdzová situácia: Môže pandémia pomôcť zachrániť nás#8230? ”, S vášnivým a super pozitívnym zásahom klimatológky Katharine Hayhoe (pozri jej webovú stránku, ktorá ponúka množstvo nástrojov na pochopenie a zvýšenie povedomia o zmene klímy [5,6]), ktorá porovnávala rýchlosť akcie v globálnom meradle v reakcii na COVID na pretrvávajúci nečinnosť vlád tvárou v tvár prebiehajúcej klimatickej kríze sa snaží pochopiť pôvod tejto krízy (napr. Fenomény psychologického dištancovania: COVID nám ukázal, že dokážeme rýchlo reagovať a obmedziť naše emisie , ako môžeme urobiť to isté tvárou v tvár klimatickým zmenám? Tiež ma obzvlášť zaujala relácia “ Podpora rozmanitosti v geovedách “, ktorá zhodnotila nedostatok rozmanitosti a neokoloniálnych praktík v rámci geovied a odhalila konkrétne prostriedky na zriadenie laboratória proti rasizmu [7,8]. Prezentácia Budimana Minasného a#8217s ma zoznámila s konceptom parašutistická veda (aka výskum helikoptéry ), čo je “ keď výskumníci z bohatších krajín idú do rozvojovej krajiny, zbierajú informácie, cestujú späť do svojej krajiny, analyzujú údaje a vzorky a zverejňujú výsledky bez akéhokoľvek alebo malého zapojenia miestnych výskumných pracovníkov “ [9]. Možno si predstaviť, že niektorí bezohľadní vedci využívajú výhody miestnych výskumníkov na to, aby vykonávali neuznanú pomoc v oblasti výskumu v tejto oblasti, niekde ďaleko … Existujú ľudia so zlou morálkou vo všetkých oblastiach. Nikdy som si však neuvedomil (v skutočnosti som sa nikdy nepýtal), že existuje celok šedá oblasť s nepriamymi a menej zrejmými spôsobmi pochybenia. Pozoruhodným príkladom bolo napríklad to, že prácou na výskumných otázkach zameraných na iné krajiny bez zapojenia miestnych univerzít môžeme potenciálny výskum využiť pre miestne výskumné komunity … V budúcom výskume by som sa chcel zaoberať otázkami makroevolúcie na v globálnom meradle, aj keď krátka, táto prezentácia by mi zjavne pomohla premýšľať o mojej budúcej spolupráci. Ako nemoritizovaná (aj keď) žena nie som práve najlepšia osoba na rozprávanie o tejto téme a určite sa mám ešte veľa vecí, ktoré musím naučiť, aby som bola dostatočne rýchla, ale práve vďaka konferenciám, ako sú tieto, sa človek naučí málo. postupne, ako vykonávať spravodlivú vedu na úrovni jedného laboratória a na medzinárodnej úrovni, preto by sa tieto mali propagovať.

Prof. Katharine Hayhoe predstavujúca rôzne psychologické mechanizmy súvisiace s nečinnosťou zmeny klímy.

Krátky záver -

Ako už bolo vysvetlené na tomto blogu [9], účasť na konferenciách je veľmi dôležitá, najmä pre mladých vedcov. Vďaka tomuto stretnutiu som mohol vidieť veľa prezentácií, stretnúť sa s výskumníkmi vo svojom odbore, ale tiež spochybniť spôsob, akým svoju prácu prezentujem a vytvárať materiály, aby som sa o ňu mohol podeliť s viacerými ľuďmi. Rozvoj tohto digitálneho formátu tiež umožňuje uskutočniť viac konferencií, najmä preto, že niektoré menšie môžu byť bezplatné. Napriek tomu, ako si väčšina výskumníkov myslím, teším sa na skúsenosti z reálny konferencie. Táto skúsenosť si vyžaduje spochybnenie našich postupov: keďže môžeme robiť 100% virtuálne a nízkouhlíkové konferencie, ako ďaleko považujeme za prijateľné cestovať na konferenciu?


Vrcholy, ktoré tento program plní

Požadované základné kurzy (9 kreditov)

Tri požadované základné kurzy poskytujú študentom základ v zásadách fyzickej a humánnej geografie a zoznámia ich s technológiami a nástrojmi priestorovej analýzy a nástrojmi geografických informačných systémov.

ID kurzu Názov kurzu Počet kreditov
GEO-150Fyzická geografia3 kredity
ENV-151Úvod do humánnej geografie3 kredity
ENV-350Úvod do geografického informačného systému (GIS)2 kredity
ENV-350LÚvod do Geographic InformationSystem Lab1 kredit

Absolvujte JEDEN laboratórny kurz (4 kredity)

ID kurzu Názov kurzu Počet kreditov
ENV-161Veda o environmentálnych systémoch
ENV-161LLaboratórium environmentálnych systémov
GEO-101Fyzikálna geológia3 kredity
GEO-101LLaboratórium fyzikálnej geológie1 kredit
BIO-140Prírodoveda v Idahu3 kredity
BIO-140LLaboratórium prírodnej histórie v Idahu1 kredit

Absolvujte JEDEN ďalší voliteľný kurz vyššej divízie (3 kredity)

Nasledujúce štyri voliteľné možnosti vyššej divízie poskytujú hĺbku v geografických témach.

ID kurzu Názov kurzu Počet kreditov
ENV-357Aplikovaná kartografia3 kredity
GEO-310Zemský dynamický klimatický systém3 kredity
GEO-320Hydrologia povodia3 kredity
ENV-330Pracovná krajina a globálna klíma3 kredity

Prírodné vedy a matematika zosilňovačov

Profesionálne štúdie a vylepšenia zosilňovača


Archív webového seminára AGI - máj 2020

V mesiaci máj sme zorganizovali niekoľko webinárov v portugalčine. Chápeme, že môže byť ťažké nájsť si čas na účasť na týchto webinároch (alebo sa na ne dokonca zaregistrovať), a preto sme ich chceli usporiadať tu, aby si ich všetci mohli užiť. Chcete sa zúčastniť nášho nasledujúceho webinára? Prihláste sa na odoberanie upozornení na webinár, aby ste nám nabudúce, keď hostieme hostiteľ vo vašej krajine/časovom pásme, odoslali včasný e -mail s pozvánkou. Počet miest je často obmedzený, takže prihlásenie sa na odber upozornení je najlepší spôsob, ako zažiť naše webináre naživo!


4. Spojená zirkónová rutilka U-Pb aplikovaná na provenienciu sedimentu v regióne východný Himalájsko-indo-burmanský

4.1. Región Tibet-Himaláje-Indo-Burman

4.2. Moderná zirkónovo-rutilová chronológia U-Pb drenáží z východného himalájskeho Tibetu

12 a 8 Ma) vykazujú dva pozoruhodne podobné vzorce aj z hľadiska populácie <50 Ma, pričom 10–20 Ma rutilov možno pochádza z himalájskych zdrojov južne od stehu alebo z magmatizmu Lhasy.

Populácia stará 500 zirkónov (obrázok 6d – l), ktorá charakterizuje indické sedimenty a zodpovedá prenikaniu neskorých „panafrických“ granitov [132]. V týchto vzorkách chýba populácia 50 - 70 Ma, ktorá je charakteristická pre Gangdese Batholith na ázijskom tanieri, a

15–30 ráfikov zirkónu MaR (až 30% vzorky) svedčí o cenozoickej himalájskej metamorfóze postihujúcej GH [84]. Rutile v rovnakých vzorkách dominuje neskorý miocénny vek (najmladšie zrná:

9–13 Ma), pričom niektoré staršie zložky sú staré ako paleozoikum pravdepodobne pochádzajú z sedimentárnych zdrojov Tetyanu. Taký

9–15 Veková signatúra Ma rutile svedčí o exhumácii GH po himalájskej metamorfóze a je menšia v Yarlung Tsangpo proti smeru syntaxe, ale je výrazná v Siang a Brahmaputra v polohách S a Z (obrázok 6a, o, p), ktorí dostali príspevok. prítokov odvodňujúcich južné svahy himalájskeho orogénu, ktorým dominuje GH. Ako už bolo spomenuté (časť 3.2), Warren a kol. [112] naznačili, že 10–11 rutilov Ma z granulitových a amfibolitových FH hornín facie obmedzuje načasovanie rýchleho ochladzovania zo špičkových T podmienok

650 ° C pri 12 Ma v granulitoch, respektíve amfibolitoch.

1.4 Rutil podložia z masívu Namche Barwa v jadre syntaxiálnej antiformy, časť 3.2 obrázok 7). Zdroj zirkónu 50-70 Ma Gangdese Batholith a „panafrický“ (

500 Ma) Indická zložka je tiež rozpoznaná v dvoch vzorkách Brahmaputra S a Z. Porovnanie vzoriek W, S a Z obmedzuje vývoj následného podpisu pozdĺž hlavného kmeňa Yarlung Tsangpo-Brahmaputra s vylepšením podpisu GH. vo vzorke S a vzhľad a

30% syntaxiálna zložka (& lt3 Ma). Ten druhý, aj keď znížený na

10%, je stále zachovaných vo vzorke Z niekoľko stoviek km po prúde.

400 ° C ([133] a odkazy v nich). Celkový mladší podpis detritálnej bielej sľudy z povodia Brahmaputry (obrázok 7a) predovšetkým odráža odlišnú reakciu na chladenie chronometra Ar-Ar v porovnaní s rutilom a zdôrazňuje jeho komplementárnosť pri sledovaní rovnakých (alebo odlišných) tekto-termálnych udalostí. v prameňoch podložia. Ako je uvedené v časti 3.2, jeden z najlepších príkladov toho, ako rôzne geo- a termo-chronometre citlivé na T nad 800 ° C až približne <<100 ° C reagujú odlišne na rovnaké tepelné javy, poskytuje rýchlo exhumujúce jadro východnej himalájskej syntaxe (ES na obrázku 7b pozri súhrnný obrázok 2 z [84], [107] a odkazy na ne). Je prekvapujúce, že jedinečný izotopový podpis zdroja ES, ktorý zahŕňa plochu iba asi 1 km / h. 40 km na 40 km, tj. <0,5% celého povodia Brahmaputry (

580 000 km 2 [130]) je zachovaných aj v kompozitných vzorkách z obrázku 7.

1.4 Ma rutile z masívu Namche Barwa [84]. Himalájsky metamorfovaný vrchol je identifikovaný podľa

15–40 Ma zirkónov [138], typicky sa vyskytujúcich ako prerastanie na starších zirkónoch [42]. Asi 9–15 Ma rutily a biele sľudy v rovnakom vekovom rozmedzí (ale aj vo veku 3–6 Ma) pravdepodobne svedčia o ochladení po exhumácii Veľkých himalájskych hornín (GH) [84,137]. Biele sľudy v rozmedzí 4–20 Ma môžu pochádzať aj z ázijských zdrojov (Lhasa) alebo Barma/Indo-Burman, aj keď tieto zdroje vykazujú veľkú väčšinu vekov> 20 Ma ([137] a odkazy na ne). Ázijská aj barmská platňa vykazujú dôkazy o vyvrelých zdrojoch už od 10–15 Ma [139,140,141,142,143,144,145] na vedomie, že populácia drobných zirkónov 50 - 70 Ma Brahmaputra pochádza od Gangdese Batholitha (GB) [42]. Prominentné predhimalajské zdroje rutilu do Brahmaputra detritus (napr. V rozmedzí 100-200 Ma) ešte nie sú identifikované kvôli nedostatku údajov o rutilovom podloží rutilu U-Pb v tomto regióne. Je zaujímavé, že 400 - 600 Ma rutilu sa vyskytuje v moderných detritoch erodovaných z Lhasy aj z Barmy. Neskorý panafrický (PA,

500 ma) a staršie detritické zirkónové populácie môžu pochádzať z himalájskych (tj. Indických sedimentov), ​​ázijských (Lhasa) alebo barmských podložných zdrojov. Erózia väčších a tetyanských himalájskych (TH) jednotiek typicky spôsobuje distribúciu detritálnych zirkónových vekov s hlavnými vrcholmi na

0,5 a 0,8–1,2 Ga, zatiaľ čo v malom himalájskom (LH) detrite je dominantný vekový rozsah zirkónu U – Pb 1,7–2,0 Ga ([119,123] a odkazy v ňom).

1.4 Ma rutile z masívu Namche Barwa [84]. Himalájsky metamorfovaný vrchol je identifikovaný podľa

15–40 Ma zirkónov [138], typicky sa vyskytujúcich ako prerastanie na starších zirkónoch [42]. Asi 9–15 Ma rutily a biele sľudy v rovnakom vekovom rozmedzí (ale aj vo veku 3–6 Ma) pravdepodobne svedčia o ochladení po exhumácii Veľkých himalájskych hornín (GH) [84,137]. Biele sľudy v rozmedzí 4–20 Ma môžu pochádzať aj z ázijských zdrojov (Lhasa) alebo Barma/Indo-Burman, aj keď tieto zdroje vykazujú veľkú väčšinu vekov> 20 Ma ([137] a odkazy na ne). Ázijská aj barmská platňa vykazujú dôkazy o vyvrelých zdrojoch už od 10–15 Ma [139,140,141,142,143,144,145] na vedomie, že populácia drobných zirkónov 50 - 70 Ma Brahmaputra pochádza od Gangdese Batholitha (GB) [42]. Prominentné predhimalajské zdroje rutilu do Brahmaputra detritus (napr. V rozmedzí 100–200 Ma) ešte nie sú identifikované kvôli nedostatku údajov o rutilovom podloží rutilu U-Pb v tomto regióne. Je zaujímavé, že 400 - 600 Ma rutilu sa vyskytuje v moderných detritoch erodovaných z Lhasy aj z Barmy. Neskorý panafrický (PA,

500 ma) a staršie detritické zirkónové populácie môžu pochádzať z himalájskych (tj. Indických sedimentov), ​​ázijských (Lhasa) alebo barmských podložných zdrojov. Erózia väčších a tetyanských himalájskych (TH) jednotiek typicky spôsobuje rozdelenie detritálnych zirkónov s hlavnými vrcholmi na

0,5 a 0,8–1,2 Ga, zatiaľ čo v malom himalájskom (LH) detrite je dominantný vekový rozsah zirkónu U – Pb 1,7–2,0 Ga ([119,123] a odkazy v ňom).

4.3. Spojená zirkónovo-rutilová chronológia U-Pb aplikovaná na cenozoické úložiská sedimentov himalájsko-indo-burmanovského sedimentu

25% zŕn & lt9 Ma je ​​interpretovaných ako odvodených od erózie východnej syntaxe, čo podporuje interpretáciu Brahmaputry tečúcej v himalájskom predpolí v Dungsam Chu od

5 Ma, načasovanie depozície vzorky SJ8.

Populácia 80-100 Ma prominentná vo vzorkách paleocénu-eocénu (napr. Vzorky Y3-81 a MY16-64A na obrázku 10), menej výrazná vo vzorkách oligocénu a podriadená miocénom, keď

Dominantnou sa stáva populácia 50-75 Ma (napr. Vzorky Y3-13 a MY16-56A na obrázku 10).

400 a 600 Ma, pravdepodobne pochádzajúcich z barmského suterénu. Mierny podiel rutilových zŕn medzi 40 a 80 Ma je ​​zaznamenaný vo vzorkách povrchového výbežku stredného oligocénu, s

40 Ma populácia dominujúca v čase depozície podpovrchovej vzorky horného oligocénu a vo zvyšku nadložnej postupnosti. Títo

40 rutilov sa interpretuje ako odvodených od erózie exhumovaného metamorfického pásu Mogok na východ od poruchy Sagaing. Pozitívny podpis εHf určený pre mezozoicko -kenozoické detritické zirkóny v horninách eocénneho veku a starších sa interpretuje ako odvodený z miestneho vyvrelého zdroja, pravdepodobne západného mjanmarského oblúka. Naopak, vzorky miocénu zahrnujú značnú dodatočnú populáciu zŕn s negatívnymi hodnotami εHf, kompatibilnými s deriváciou z východných batolithov (typicky εHf <0), a nie z Gangdese Batholith z Transhimalaya (typicky εHf> 0). Takáto zmena proveniencie medzi eocénom a miocénom bola interpretovaná v zmysle toho, že MMB a východné batolity sa stávajú významným novým zdrojovým regiónom, ktorý poskytuje úlomky CMB prostredníctvom zriadenia paleo – irrawadskej kmeňovej rieky v stredných oligocénnych časoch bez toho, aby bolo potrebné paleo. Spojenie Yarlung Tsangpo-Irrawaddy (obrázok 21 Zhang et al. [110]).

Pík 500 Ma typický pre GH a TH, ako aj pre staršie zirkóny (obrázok 11 porov. Brahmaputrov podpis na obrázku 6 a obrázku 7). Mezozoické a cenozoické populácie so širokými vrcholmi na cca. 50–60 a 110–130 Ma (v súlade s odvodením z Transhimalaya Lhasa Terrane) zväčšujú prierez a zahŕňajú menšiu populáciu

15–40 Ma zircon grains likely testifying to the Himalayan high grade metamorphism and leucogranites or Lhasa magmatism ([108] cf. Figure 7b). Importantly, in the Bengal Fan, Transhimalayan zircons have been found from the base of the fan, dated at 18 Ma at that location [108], consistent with an established Yarlung Tsangpo–Brahmaputra connection by that time [42].

500–600 Ma source (identified in modern detritus eroded from the Lhasa terrane, Figure 6b, but also present in the modern Dhansiri River draining the IBR, Figure 6m) or the 10–15 Ma GH source (Figure 6d–l and Figure 7).